Ar-Ge Yönetimi Ve Ticarileştirme - Kalkınma Ofisi
16075
single,single-post,postid-16075,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Ar-Ge Yönetimi Ve Ticarileştirme

asset_00000987_2

17 Şub Ar-Ge Yönetimi Ve Ticarileştirme

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yasalaşmıştır. Ar-Ge kanununun 1. Maddesi ;

“Bu kanunun amacı ; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.” şeklindedir.

Aynı kanunun 2. Maddesi

( a ) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

( b ) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
( c ) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli (*)tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,
(*) 18.06.2014-29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/600 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30’a düşürülmüştür

( ç ) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi, tanımlamalarını içermektedir.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Temel Araştırma: Bir konu alanını anlamak üzere, uygulamayla doğrudan ilişkiliolmayan bilgi edinme.

Uygulamalı Araştırma: Temel araştırma bulgularının uygulamaya yansıtılmasına ilişkin bilgi zenginleştirme.

Teknoloji: Bir ürün/ürün kuşağı oluşturulmasına yönelik ustalık bilgisi (know-how).

Geliştirme: Araştırma sonuçlarının yeni/yenilenmiş ürüne (mal-hizmet-süreç) transferi.

Yenilik: Bilime dayalı bir buluşun kullanım değeri taşıyan ürüne dönüştürülmesi yol haritası.

aşamalarından oluşmaktadır.

Bu aşamalarda yapılacak çalışmalardan

– Rekabet Avantajı elde etmek için ürün geliştirme/yenileme
– Yeni ürün üretilmesi
– Fikri Düşünce & Fikir oluşturma
– Fikirlerin Olgunlaştırılması : Fikrin, Fayda oluşturma kabiliyetinin ölçülmesi/ değerlendirilmesi
– Prototip Ürün oluşturulması
hedeflenir. Nihai hedef ise rekabet şartlarında mutlak üstünlük sağlanması ve büyümedir. Rekabet üstünlüğü ve büyüme sağlayacak temel olgu ise muhakkak ki sağlanan pozitif değerlerin TİCARİLEŞTİRİLEREK katma değer sağlanmasıdır.
Ar-Ge Çalışmaları neticesinde oluşturulan yeni ürünlerin TİCARİLEŞTİRME sürecinde
– Pazarlama,
– Reklam & Tanıtım
– Lisanslama & Fiyatlandırma,
– Rekabet Edebilirlik
önem kazanır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili